Üldtingimused

1.

Üldtingimuste kohaldamine

1.1.
Käesolevad üldtingimused sätestavad logistrik.com infosüsteemi kasutamise tingimused Veoteenuse tellimisel.

2.

Mõisted

2.1.
Ekspedeerija on Veoteenust vahendav juriidiline isik.
2.2.
Infosüsteemi kasutaja (ehk Kasutaja) on füüsiline isik, kes kasutab logistrik.com infosüsteemi enda või enda poolt esindatava juriidilise isiku nimel.
2.3.
Kasutaja (ehk Infosüsteemi kasutaja) on füüsiline isik, kes kasutab logistrik.com infosüsteemi enda või enda poolt esindatava juriidilise isiku nimel.
2.4.
Kasutajakonto ehk Konto on sissepääsu õigusega piiratud juurdepääs andmetele ja funktsionaalsusele, mis annab Kasutajale õiguse siseneda (ehk sisse logida) ja kasutada logistrik.com infosüsteemi paroolitagust keskkonda.
2.5.
Klient on füüsiline või juriidiline isik, kelle või mille nimel on registreeritud Konto või logistrik.com infosüsteemi kasutades on sõlmitud Veoleping.
2.6.
Logistrik on logistrik.com kaudu pakutavat Veoteenust või logistrik.com infosüsteemi kasutamist vahendav juriidiline isik, mille täpsed andmed on Ekspedeerijana alati välja toodud Veolepingus või Kasutajakonto registreerimise tingimustes.
2.7.
logistrik.com (ehk Infosüsteem) on veebipõhine Veoteenuse tellimise ja haldamise ökosüsteem pilvelahendusena (Software as a Service).
2.8.
Lähtekoht on Saadetise teele panemise alguspunkt, kus vastutatakse Saadetise transpordikõlbuliku pakendamise, markeerimise ja õigeaegse üleandmise eest.
2.9.
Lähte- ja Sihtkoha kontaktisik on Osapool, kes vastutab Saadetise üleandmise või vastuvõtmise või Lähte- ja Sihtkohas tekkiva tagasiside logistrik.com infosüsteemi sisestamise eest.
2.10.
Nõue on lisatasu nõudmine Veoeteenuse tellimuse mittenõuetekohasuse korral.
2.11.
Osapool on ükskõik kes Infosüsteemi kasutaja, lähte- ja sihtkoha personal, Kliendi või Vedaja esindaja ehk osapool, kellel on juurdepääs konkreetse Veoteenuse tellimuse informatsioonile.
2.12.
Pakkeüksus on Saadetise osa, mis on individuaalselt transpordikindlalt pakendatud ja markeeritud.
2.13.
Pretensioon on Osapoole (või Infosüsteemi) poolt registreeritud olukord Veoteenuse osutamise juures toimunud kõrvalekaldest tingimustes, tähtaegades või kvaliteedis.
2.14.
Reklamatsioon on kahjutasu nõudmine Veoteenuse osutamise mittenõuetekohasuse korral.
2.15.
Saadetis on lähte- ja sihtkoha vahel liigutatav saatedokumentatsiooniga varustatud pakkeüksuste kogum, kus iga pakkeüksus on transpordikindlalt pakendatud ja markeeritud.
2.16.
Sihtkoht on Saadetise liikumise lõpp-punkt, kus vastutatakse Saadetise õigeaegse vastuvõtmise eest.
2.17.
Tarneviiside valik on loetelu erinevatest Saadetise liigutamise võimalikest tingimustest, milliste seast Kasutaja saab endale välja valida sobivaima.
2.18.
Track & Trace võimaldab Osapoolel Veoteenuse osutamise raames jälgida Saadetise teekonda, jooksvalt sisestada asjasse puutuvat informatsiooni või esitada teabenõudeid Veoteenuse tellimuse osas.
2.19.
Tõhususe hinnang on Vedaja varasemate vedude baasil kvaliteeti, võimekust ja tõhusust iseloomustav näitaja.
2.20.
Vedaja on logistrik.com infosüsteemi vahendusel Logistrikule Veoteenust osutav ettevõte olles iseseisvalt logistrik.com infosüsteemis kasutusele võtnud Vedaja konto ja sealjuures iseseisvalt enda kohta seadistanud enda poolt osutatava Veoeteenuse detailsed tingimused (teenendatavad regioonid, hinnakirja sammud ja hinnad, jõudlusnäitajad, jne).
2.21.
Veoleping on iga Veoteenuse tellimuse korral eraldi genereeritud Veoteenuse osutamise alusdokument.
2.22.
Veoteenus on Saadetise toimetamine lähtekohast sihtkohta. Kullerteenuse puhul osutatakse Veoteenust uksest-ukseni. Pakiautomaadi ja/või Pakipunkti puhul toimub Veoteenus vastavate punktide vahel. Võimalikud on kombinatsioonid, kus korjatakse "ukselt" ning tarnitakse "punkti" või korjatakse "punktist" ning tarnitakse "ukseni".
2.23.
Veoteenuse tellimus on Tarneviiside valiku põhjal registreeritud Saadetise lähtekohast sihtkohta liigutamise sooviavaldus.

3.

Infosüsteemi kasutamise tingimused

3.1.
logistrik.com infosüsteem toimib sellises mahus ja funktsionaalsusega, mis on Kasutajale tehtud kättesaadavaks logistrik.com avaliku veebi ja infosüsteemi kasutamise hetkel.
3.2.
Kasutaja nõustub, et logistrik.com infosüsteemi funktsionaalsus võib aeg-ajalt täieneda või muutuda, tulenevalt sellest, kus Logistrik infosüsteemi parendamise ja jätkusuutlikkuse tagamise eesmärgil pidevalt uuendab ja täiustab logistrik.com infosüsteemi.
3.3.
Logistriku eesmärk on pakkuda parima kvaliteedi ja turvalisusega infosüsteemi, kuid Logistrik ei saa tagada, et logistrik.com infosüsteem toimib igal ajal katkestusteta, õigeaegselt või vigadeta. Logistrik ei vastuta logistrik.com infosüsteemi tehnilistest vigadest, puudustest või katkestustest tingitud kahju eest.
3.4.
Logistrik ei vastuta logistrik.com infosüsteemi kasutamisel esinevate tehniliste takistuste ja ka nendest tulenevate kahjude eest, sh kui see on põhjustatud veebimajutuse, internetiteenuse pakkuja või muu teenusepakkuja tegevuse või tegevusetuse tõttu.
3.5.
Logistrik ei vastuta kahju eest, mida Kasutaja saab logistrik.com infosüsteemi kasutamise, kasutamise võimatuse, katkestuse, funktsionaalsuse või andmete muutumise, hävimise või kustutamise tõttu, kui selline sündmus leidis aset Logistrikust sõltumatutel põhjustel.
3.6.
Logistrik ei vastuta logistrik.com infosüsteemi kasutamise käigus tekkiva kahju eest, mis tekib kolmandatel isikutel.
3.7.
Logistrik kohustub mitte avaldama Kasutaja poolt logistrik.com infosüsteemi sisestatud või infosüsteemi poolt loodud andmeid kolmandatele isikutele.
3.8.
Kasutaja poolse veoteenuse tellimuse vormistamisel sõlmitakse igakordselt vahetu veoteenuse osutamise leping (edaspidi Veoleping), kus tuuakse täpselt välja tellitud veoteenuse osapooled, sealhulgas veo Ekspedeerija ja/või veo vahetu osutaja (edaspidi Vedaja) ning muud Kliendi ja/või Kasutaja poolt Tarneviiside valiku sooritamise ja Veoteenuse tellimuse vormistamise käigus paika pandud Saadetise liigutamise täpsed tingimused.
3.9.
Logistrik annab Kasutajatele õiguse kasutada logistrik.com infosüsteemi. Kasutajad ei saa logistrik.com infosüsteemi kasutusõigust edasi müüja või võõrandada kolmandatele isikutele.
3.10.
logistrik.com infosüsteemis on võimalik viidata (lingid) materjalidele, mis on majutatud kolmanda osapoole veebilehtedel. Kasutaja kinnitab ja nõustub, et Logistrik ei kanna vastutust sellise materjalide eest (sealhulgas juhul, kui see material muutub kättesaamatuks või eemaldatakse kolmanda osapoole poolt).
3.11.
Kasutaja on teadlik sellest, et logistrik.com infosüsteem on analüütika tööriist ning Logistrik ei vastuta andmete kvaliteedi ega analüüsi tulemuste eest. Logistrik ei vastuta logistrik.com infosüsteemi vastavuse eest Kasutaja ootustele ja/või ärivajadustele.
3.12.
Logistriku poolt pakutavate teenuste kaubamärgid, logod, tarkvara, automaatselt või andmeanalüüsi tulemusena kogunenud andmebaasid ja suurandmete baasil koostatud kokkuvõtted ja analüüsid, autoriõigus ja domeeninimi on Logistriku intellektuaalne omand. Logistrik annab Kasutajale intellektuaalse omandi kasutusõigusi ulatuses, mis on vajalik logistrik.com infosüsteemi kasutamiseks.
3.13.
Kui Kasutaja loob, edastab, kuvab või muudab mõnel teisel viisil logistrik.com infosüsteemis kuvatud teoseid või kaubamärke, peavad tal olema selleks kõik õigused, sealhulgas autorõiguste ja kaubamärkide kasutusõigused.
3.14.
Kasutaja poolt logistrik.com infosüsteemi kasutamise käigus sisestatud andmeid ei käsitleta Kasutaja intellektuaalse omandina. Kogutud andmeid kasutatakse andmete kogumise käigus toodud põhjustel, milleks peamiselt on Ekspedeerija poolne Veoteenuse osutamine.
3.15.
Veoteenuse osutamisel käsitletakse Ekspedeerijat iskuandmete vastutava töötlejana. Ekspedeerijal on õigus andmeid jagada volitatud töötlejatega. Logistrik anonümiseerib logistrik.com infosüsteemis olemasolevad isikuandmed ühe (1) aasta möödudes alates hetkest, mil osutatud teenus loeti lõpetatuks.

4.

Tarneviiside valik

Tarneviiside valik on logistrik.com infosüsteemi poolt kuvatud valik erinevatest Saadetise liigutamise võimalustest (veoteenuse variandid grupeerituna sarnaste tarnetingimuste kaupa), mis pannakse kokku logistrik.com andmebaasis olemasolevate Vedajate kohta olemasoleva informatsiooni põhjal ja millest igaüht saab käsitleda kui veoteenuse pakkumust.

4.1.

Lähteandmete sisestamine

4.1.1.
Tarneviiside valikute nägemiseks peab Kasutaja sisestama tarneviiside kuvamiseks vajalikud lähteandmeid.
4.1.2.
Tarneviiside valiku lähteandmeteks on Saadetise lähte- ja sihtkoht ning vähemalt minimaalne informatsioon Saadetise enda kohta (sh saadetise kaal, saadetise mõõdud, pakkeüksuste arv, jms).
4.1.3.
Kasutaja vastutab sisestatud lähteandmete vastavuse eest, sealhulgas tagajärgede eest, mis kaasnevad vigaste või valede andmete alusel koostatud ja kuvatud Tarneviiside valiku põhjal vormistatud veotellimusega.
4.1.4.
Kasutaja poolt sisestatud valedest andmetest tulenenud võimalikud Veoteenuse katkemise või Veoteenuse muutumisega kaasnevad kulud hüvitab Klient.

4.2.

Tarneviiside valiku kuvamine

4.2.1.
Tarneviiside valiku funktsionaalsuse eesmärk on võimaldada Kasutajal leida enda vajadustele kõige paremini sobiv Saadetise liigutamise lahendus.
4.2.2.
Tarneviiside valiku sisu (Saadetise liigutamise pakkumused) kuvatakse Tarneviiside valikute kuvamise eelselt Kasutaja poolt sisestatud andmetele tuginedes ning need pakkumused ja nendes kuvatud info on vahetus vastavuses Kasutaja poolt varem sisestatud Saadetise lähteandmetega.
4.2.3.
Tarneviiside valiku loetelus kuvatakse Kasutajale Saadetise liigutamise variandid tarnemeetodi (kuller, pakiautomaat või pakipunkt) ja tarne tähtaegade põhiselt (sh on toodud tarne maksumuse vahemikud). Lähtuvalt Kasutaja valikust kuvatakse vastava valiku detailsemad variandid (sh detailsem info maksumuse osas) kuni vahetu Vedaja ja tema kohta olemasolevate tõhususnäitajateni välja.
4.2.4.
Veoteenuse tellimuse vormistamine eeldab Kasutaja vajadustele sobiva Tarneviiside valiku olemasolu, missuguse Kasutaja sellisel juhul ise valib olles ainuisikuliselt vastutav juhul, kui lähteandmete vigadest tingituna hilisem osutatav veoteenust ei teostada Tarneviiside valikus kuvatud tingimustel.
4.2.5.
Tarneviiside valikus kuvatud Saadetise maksumuse info on kuvatud tuginedes Kasutaja poolt vahetult sisestatud Saadetist kirjeldavale informatsioonile (sh kaal ja mõõtud) ning logistrik.com ei vastuta veoteenuse maksumuse muutumise eest veoteenuse osutamise käigus, kui Kasutaja poolt sisestatud lähteandmed ei olnud algselt tõesed.
4.2.6.
Vigaste algandmete korral või sobiva valiku puudumisel on Kasutajal võimalus lähteandmeid (sh informatsiooni Saadetise parameetrite osas) Tarneviiside valikute kuvamise järgselt täiendada või muuta ning sellega sooritada uus Tarneviiside valiku päring.
4.2.7.
Detailne teave veoteenuse tingimuste (sh veo maksumuse, eeldatavate tähtaegade, vahetu Vedaja ja tema kohta olemasolevate tõhususe näitajate) kohta esitatakse Tarneviiside valikute kuvamise käigus ja seda alati enne Kliendi poolset veoteenuse tellimuse vormistamist.
4.2.8.
Kasutaja teab ja teadvustab, et kõige kvaliteetsema (Kasutaja ootustele vastava) Tarneviiside valiku informatsiooni kuvab logistrik.com infosüsteem siis, kui Kasutaja sisestab liigutatava Saadetise kohta tegelikkusele vastavad ja moonutamata lähteandmed.

4.3.

Veoteenuse tellimuse vormistamine

4.3.1.
Funktsionaalsuse eesmärk on Saadetisele sobivate tingimustega Tarneviiside valiku põhjal veoteenuse tellimuse vormistamine ja veoteenuse initsialiseerimine - kõigi seotud Osapoolte teavitamine (ehk veoteenuse algatamine).
4.3.2.
Tarneviiside valikute seast soovitud tingimustele sobiva valiku valimisel nõuab logistrik.com infosüsteem Veoteenuse tellimuse edasiseks edukaks teenindamiseks vajalike muude, kuid varem veel sisestamata, andmete sisestamist (näiteks, kuid mitte ainult, lähte- ja sihtkoha vajalikud kontaktandmed - kontaktisikute nimed, e-posti aadressid ja telefoninumbrid, jms).
4.3.3.
Lisaks on Tarneviiside valikute seast soovitud tingimustele sobiva valiku valimise järgselt Kasutajal võimalik defineerida vormistatava veoteenuse täiendavad täpsed tingimused (Teenuse lisad - näiteks defineerida Saadetist teenindava veoühiku parameetrid või sätestada lähtekohas Saadetise vedaja poolne pakendamine ja/või markeerimine, tellida korruse kande teenus või märkida saadetis “õrnaks”, jne). Käesolevaga Kasutaja kinnitab ja saab aru, et antud toimingu tulemusel täiendavate/muudetavate lähteandmete sisestamisega muutuvad (võivad muutuda) ka valitud Tarneviiside valiku pakutud tingimused (sh maksumus). Kasutaja teab ja teadvustab, et lisatingimuste sisse ja välja lülitamisega ta tegelikult muudab Tarneviiside valiku algseid lähteandmeid ning sellest tulenevalt taustal logistrik.com infosüsteem pidevalt genereerib uusi uutele lähteandmetele/tingimustele sobivaid Tarneviiside valikuid Kliendile valimiseks, mille käigus muuhulgas võib muutuda ka esialgses valikus kuvatud Vedaja.
4.3.4.
Enne Veoteenuse tellimuse vormistamist peab Kasutaja tutvuma vahetu Vedaja Tõhususe hinnanguga. Tõhususe hinnangust võivad sõltuda Veoteenuse osutamise täpsed tingimused, sh kvaliteet ja eeldatavad tarne tähtajad. Tõhususe hinnang ei ole Veoteenuse oluline tingimus, tegemist on hinnangulise tõenäosusega, mis arvutatakse algoritmi poolt varasemate Veoteenuste täitmiste alusel. Veoteenuse hinnang ei ole Logistriku poolne garantii, et Veoteenused toimuvad sama kvaliteediga ka tulevikus.
4.3.5.
Valitud tarneviisi valikust ning sisestatud täiendavatest tingimustest lähtuvalt kuvatakse Kasutajale vormistatava Veoteenuse tellimuse lõplikud detailsed tingimused (Veoleping), missugused muutuvad veoteenuse tellimuse vormistamise järgselt kõigile osapooltele siduvateks (sh. kliendipoolne saadetise üleandmise/lähetamise tähtaeg) ning millest kõik osapooled veoteenuse osutamise juures edaspidi lähtuvad.
4.3.6.
Veoteenuse tellimuse vormistamisega loetakse, et Klient on nõustunud logistrik.com Üldtingimuste, Veolepingu ja Veoteenuse osutamise tingimustega.
4.3.7.
Veoleping loetakse sõlmituks ning Veoteenuse tellimus aktiveeritakse Veoteenuse eest tasumisel. Veoteenuse eest tasumisega muutuvad vastavad rahalised vahendid nähtavaks antud Veoteenuse tellimuse juures ning neid ei kanta Vedajale edasi enne, kui Veoteenuse tellimus on täies mahus täidetud - sh et ei ole esitatud Pretensioone ja Reklamatsioone.
4.3.8.
Peale Veoteenuse tellimuse vormistamist salvestatakse vastava Veoteenuse tellimuse kohta logistrik.com andmebaasi antud tellimusele vastavad kirjed, misjärel tekib Kasutajal juurdepääs Veoteenuse tellimuse Track & Trace funktsionaalsusele.
4.3.9.
Peale veoteenuse tellimuse vormistamist on Kasutajal võimalik (muuhulgas Track & Trace funktsionaalsuse vahendusel) sõltuvalt Veoteenuse tellimuse olemusest ja staatusest Veoteenuse tellimus tühistada või veoteenuse tellimuse andmeid muuta, millega võib kaasneda lisakulu (näiteks veoteenuse tellimuse sihtkoha aadressi muutumisel võib lisanduda täiendav kulu).

5.

Saadetise lähetamine

5.1.
Saadetise lähetamisel Klient kohustub lähtekohas tagama Saadetise pakkeüksuste transpordikindla ja -kõlbuliku pakendamise ning ettevalmistamise, varustamise vajaliku transpordi dokumentatsiooniga ja markeerimise - transpordiks vajalike siltide (või vastava kokkuleppe korral muu märgistuse) lisamise pakkeüksustele (välja arvatud juhtudel, kus veoteenuse tellimisel lepiti kokku teisiti).
5.2.
Kasutajale veoteenuse tellimisel kuvatud veoteenuse tingimused (sh tähtaeg ja maksumus) kehtivad ainult juhul, kui Vedaja saab Saadetise enda valdusesse kokkulepitud ajal ja kohas (Saadetis antakse üle sellele järgi tulnud Vedajale või see toimetatakse õigeks ajaks pakiautomaati või pakipunkti).
5.3.
Kullerteenuse korral on Klient kohustatud andma Saadetised Vedajale üle või alustama nende laadimist hiljemalt 10 minuti jooksul hetkest, mil Vedaja on saabunud ja sellest Klienti teavitanud.
5.4.
Kasutaja võib lähtekohas Saadetise üle andmisest keelduda, mis on ühtlasi viimane võimalik võimalus Veoteenuse tellimuse tühistamiseks. Saadetise üle andmisest keeldumisel nõustub Klient katma kulusid, mis Vedajale Saadetisele järele tulemisega seotud töödega selleks ajaks tekivad.
5.5.
Kui lähtekohas on Saadetis üle antud Vedajale, siis saab Kasutaja veoteenuse tellimust muuta (nt, muuta sihtkoha aadressi, andmeid, üleandmise tingimusi, jms). Veoteenuse tellimuse muutmine või tingimuste täiendamine on võimalik Track & Trace funktsionaalsuse vahendusel.
5.6.
Kasutaja võib lähtekohas Saadetise üle andmisest keelduda, kui osutatav veoteenus ei vasta veoteenuse tellimisel sisestatud lähteandmetele - nt Saadetisele järgi saadetud transpordivahend ei vasta Kasutaja poolt veoteenuse tellimisel esitatud tingimustele, Saadetise korjet soovitakse teostada väljaspool esialgselt kokkulepitud tähtaega või esineb muu lähtekohast sõltumatu, kuid Vedajast tingitud erisus. Sellisel juhul Kasutaja kohustub vastava olukorra fikseerima logistrik.com infosüsteemis, lisades Saadetise üleandmist mõjutavatest asjaoludest detailse kirjelduse, fotoülesvõtteid või muud tõendavat materjali.
5.7.
Juhul, kui Veoteenuse tellimuse andmetes esineb vigu (Saadetis ei vasta mõõtmetele, lähtekoha aadress on vale) või Saadetise laadimisel viivitatakse oluliselt üleandmisega, on Vedajal õigus Veoteenuse tellimuse täitmisest taganeda ning jätta Saadetis peale korjamata. Juhul, kui Vedaja siiski võtab Saadetise vastu, on Klient kohustatud Vedaja nõudmisel Veoteenuse täitmise tagamiseks täiendavalt tasuma tasu lähtuvalt Saadetise või selle pakkeüksuste tegelikest parameetritest (sh mõõdud, kaal, jms) või muutunud lähtekoha aadressini liikumiseks või lähtekohas lähtekohast tingitud liigselt kulutatud täiendava tööaja eest. Täiendava tasu maksmine toimub logstrik.com infosüsteemi vahendusel. Vedaja peab vastav olukorra logistrik.com infosüsteemis fikseerima, lisades Saadetise vastuvõtmist takistavatest asjaoludest kirjelduse, fotoülesvõtteid ja muud antud olukorda tõendavat materjali. Kui Klient keeldub täiendava tasu maksmisest, siis on tal logstrik.com infosüsteemis õigus esitada Pretensioonile vastuväide. Kui Pretensiooni ei lahendata Kliendi kasuks ning Klient keeldub tasumast, siis on Logistrikul õigus teostada pandiõigust vastavalt VÕS §-le 803.
5.8.
Saadetise üleandmisega Vedajale fikseeritakse veoteenuse algus (jõustub Saadetise lähetamine) ning sellel hetkel defineerib logistrik.com infosüsteem veoteenuse tellimusele tegelikud (ehk uued faktilised) veoteenuse tarnetingimused. Juhul, kui Saadetis anti üle õigeaegselt, siis kõigi eelduste kohaselt kattuvad (peavad kattuma) veoteenuse tellimusele üleandmisel fikseeritud tarnetingimused Saadetisele Tarneviiside valikus kuvatud tarnetingimustega.
5.9.
Juhul, kui Saadetis anti üle hilinemisega (ning seda sõltumata missugusest osapoolest hilinemine tingitud oli), fikseeritakse veoteenuse tellimusele uued (täiendavad) tarnetingimused (sh tähtajad), millest antud veoteenuse tellimuse teenindamise juures edaspidi lähtutakse. Vedajast tingitud muutunud tarnetingimused ei vabasta Vedajat algsete tarnetingimustega võrreldava hilinemisega kaasnevast vastutusest.
5.10.
Eriluba nõudvad ning keelatud Saadetise sisu esemed
5.10.1.
Vedajal on õigus keelduda alltoodud sisuga Saadetiste Veoteenuse osutamisest, juhul kui tal puudub vastav eriluba või transpordiks vajalikud tingimused (välja arvatud juhul, kui Veoteenuse tellimisel on Kasutaja poolt vastavasisulise Saadetise veoks väljendatud tahet ning Vedaja on Teenuse lisade kaudu väljendanud vastavat võimekust erilubadega veoste teenindamiseks):
5.10.1.1.
kiiresti riknevad toiduained ja mittetoiduained;
5.10.1.2.
relvad, laskemoon, lõhkeaineid ja nende osad;
5.10.1.3.
pürotehnilised esemed ja tule- ning plahvatusohtlikud ained;
5.10.1.4.
elusloomad, -linnud, -kalad, -putukad;
5.10.1.5.
sularaha, käibel olevad mündid, väärtpaberid, pangakaardid, obligatsioonid, väärismetallid ja -kivid;
5.10.1.6.
inimeste, loomade või lindude säilmeid, kehaosad või -vedelikud;
5.10.1.7.
kahjulikud ja mürgised taimed;
5.10.1.8.
mürgised ja radioaktiivsed ained;
5.10.1.9.
bioloogiliselt nakkusohtlikud ained;
5.10.1.10.
söövitavad või korrosiooni põhjustavad ained;
5.10.1.11.
suure väärtusega esemed (ehted, kunstiteosed, antiikesemed), dokumendid (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, isikut tõendavad dokumendid, diplomid, eristaatust andvad load) ja esemed, mida kahju tekkimise korral ei ole võimalik taastada, rekonstrueerida või asendada;
5.10.1.12.
esemed ja ained, mille ringlus ning saatmine seadusega keelatud;
5.10.1.13.
esemed, mis oma omaduste tõttu või pakendiga võivad kahjustada teisi saadetisi, inimeste tervist, kolmandate isikute vara või keskkonda.
5.10.2.
Vedaja ei vastuta keelatud esemeid sisaldavate ega ilma tema teadmata saadetud eriluba nõudvate saadetiste eest.
5.10.3.
Ennetamaks või vältimaks ohte, mida Saadetis võib tekitada inimestele või varale, täitmaks õigusaktist tulenevat või selleks seadusest õigust omava haldusorgani nõuet või tuvastamaks, kas Saadetis sisaldab kiiresti riknevat kaupa ja/või keelatud esemeid, on Vedajal põhjendatud vajaduse korral õigus mistahes õigusliku tagajärje ning kaasuva vastutuseta Saadetis ette teatamata avada, läbi vaadata ja selle sisu kontrollida (sh röntgenseadmega).
5.10.4.
Vedajal on õigus keelatud esemeid sisaldavate Saadetiste vedamine peatada ning hävitada need Saadetised, mis on ohtlikud Vedaja töötajate või kolmandate isikute tervisele, varale või keskkonnale ning teistele Saadetistele.
5.10.5.
Klient kohustub hüvitama kõik kahjud ja kulud, mis võivad Vedajale tekkida seoses ilma tema teadmata saadetud eriluba nõudvate või keelatud esemeid sisaldavate Saadetisega sõltumata sellest, millises riigis need kulud tekkisid või sellest, kas Vedaja Saadetise sisust teadis või pidi teadma.

6.

Veoteenuse osutamine

6.1.
Veoteenuse osutamise raames Saadetis toimetatakse lähtekohast sihtkohta.
6.2.
Kõik Veoteenuse tellimusega seotud Osapooled (Klient, Infosüsteemi kasutaja, lähte- ja sihtkoha personal, Vedaja jne) saavad enda rolliga seotud volituste ulatuses Veoteenuse tellimuse täitmise kulgemist jälgida ja oma seisukohtade ning neile teadaoleva ja kättesadava informatsiooniga täiendada (sh kommenteerida, kritiseerida, veoteenuse tellimust muuta, esitada nõudeid, vaidlusi ja kiitus- ning tagasiside avaldusi) logistrik.com infosüsteemi Track & Trace funktsioonaalsuse kaudu.
6.3.
Veoteenuse tellimuse täitmine toimub Veolepingus toodud Vedaja veoteenuse osutamise tingimuste alusel. Juhul, kui antud Vedajal puuduvad veoteenuse osutamise tingimused, lähtutakse logistrik.com Veoteenuse osutamise tingimustest. Juhul, kui Vedajal on Veoteenuse osutamise tingimused ning nende tingimuste juures on ühe või mitme punkti osa logistrik.com Veoteenuse osutamise tingimustega võrreldes Kliendi jaoks vähem soodsamad tingimused, siis antud punkti või punktide suhtes võetakse aluseks logistrik.com Veoteenuse osutamise tingimustes kirjeldatud tingimusi.

7.

Saadetise tarne

7.1.
Saadetis loetakse kohale toimetatuks peale Saadetise Sihtkohas üleandmist (muuhulgas selle paigutamist sihtkoha pakiautomaati või üleandmist pakipunkti personalile).
7.2.
Klient vastutab selle eest, et Saaja võtaks Saadetise sihtkohas vastu Veolepingus sätestatud korras, tingimustel ja tähtaegadel.
7.3.
Kullerteenuse korral on Klient kohustatud Saadetised Vedajalt vastu võtma või alustama nende laadimist hiljemalt 10 minuti jooksul hetkest, mil Vedaja on saabumisest teatanud.
7.4.
Juhul, kui Sihtkohas ilmnevad Saadetise üleandmisel viivitused või takistused (Sihtkoha aadress on vale või ei soovita seal antud Saadetist vastu võtta, Sihtkoha personal venitab vastuvõtmisega ning sellega tekitatakse Vedajale põhjendamatut ajakulu, Sihtkohas ei ole Saadetist kedagi vastu võtmas või Sihtkohal puudub võimekus Saadetis maha laadida ja mahalaadimist pole Veoteenuse tellimuse vormistamisel eraldi Vedaja käest tellitud) võivad sellega Kliendile kaasneda täiendavad kulud. Sellisel juhul on Vedaja kohustus vastav olukord logistrik.com infosüsteemis fikseerida, lisades Saadetise üleandmist takistavatest asjaoludest kirjelduse, fotoülesvõtteid ja muud antud olukorda tõendavat materjali. Täiendav kulu tuleb tasuda logistrik.com infosüsteemi vahendusel. Kui Klient ei tasu täiendava tasu tähtaegselt, siis loetakse, et kohustus on muutunud sissenõutavaks ning Logistrik võib vastava nõude tasaarvestada Kliendi järgmise maksega.
7.5.
Juhul, kui Sihtkohas ilmneb Vedajast tingitud takistusi või Veoteenuse osutamisel esialgsetest kokkulepetest kõrvalekaldumisi, kohustub Kasutaja vastavad kõrvalekalded fikseerima logistrik.com infosüsteemis, lisades Saadetise vastuvõtmist mõjutavatest asjaoludest detailse kirjelduse, fotoülesvõtteid või muud tõendavat materjali.
7.6.
Juhul, kui Saadetist ei ole Vedajast sõltumatutel asjaoludel võimalik üle anda (Saadetist ei võetud vastu või Sihtkoha aadress oli vale või vajaliku aja jooksul pole Saadetis pakiautomaadist, -punktist välja võetud), siis käivituvad Veoteenuse osutamise tingimustes sätestatud protseduurid.

8.

Kvaliteedikontroll Veoteenuse osutamisel

8.1.
logistrik.com infosüsteem teostab Veolepingus ja Veoteenuse tellimuses fikseeritud tingimustest (tähtajad, Saadetise parameetrid mahu, mõõtude ja kaalu näol, eeldatav maksumus, jms) kinnipidamise automatiseeritud kontrolli, mis toimub Veoteenuse tellimuse staatust uuendavate andmevahetuse pakettide ja Osapoolte poolt logistrik.com infosüsteemi seisestatud informatsiooni alusel.
8.2.
Veoteenuse tellimuses, Veolepingu ja Veoteenuse osutamise käigus fikseeritud tähtajad ja tingimused ning faktiliselt salvestatud teenuse osutamise tähtajad ja tingimused on Osapooltele nähtavad Track & Trace funktsiooni vahendusel.
8.3.
logistrik.com fikseerib kõik Osapoolte poolt infosüsteemi sisestatud või logistrik.com infosüsteemi baasil automaatselt tuvastatud Saadetise toimetamise käigus ilmsiks tulnud kõrvalekalded. Fikseeritud kõrvalekalle on aluseks Vedajale või Kliendile hilisema Pretensiooni, täiendava Nõude või Reklamatsiooni esitamisel.

9.

Pretensioonid, Nõuded ja Reklamatsioonid

9.1.
Pretensioon on Osapoole (või Infosüsteemi) poolt registreeritud olukord Veoteenuse osutamise juures toimunud kõrvalekaldest tingimustes, tähtaegades või kvaliteedis. Pretensioon on aluseks hilisema Reklamatsiooni või Nõude esitamisel. Pretensiooni saab Veoteenusega seotud Osapool igal ajal registreerida Track & Trace funktsiooni vahendusel. Registreeritud Pretensioonidega saavad Osapooled igal ajal (neile omistatud rolli volituste ulatuses) tutvuda Track & Trace funktsiooni vahendusel.
9.2.
Osapoolte poolt registreeritud Pretensiooni korral teavitab logistrik.com infosüsteem automaatselt teist Osapoolt registreeritud Pretensioonist. See tähendab, juhul, kui Pretensiooni registreerijaks on Vedaja, edastatakse info tutvumiseks Kliendile ja/või Kliendiga seotud vastavale Osapoolele (Lähte- või Sihtkohta) või Ekspedeerijale. Kui Pretensiooni registreerijaks on Klient või Kliendiga seotud Osapool, siis edastatakse Pretensioon tutvumiseks Vedajale ja/või Ekspedeerijale.
9.3.
Pretensiooni võib automaatselt registreerida ka logistrik.com infosüsteem juhul, kui Veoteenuse osutamise protsessi käigus infosüsteemi algoritm tuvastab kõrvale kaldumise tähtaegades või muudest parameetritest. Infosüsteemi poolt automaatselt registreeritud Pretensiooni korral Osapooli ei teavitata, kuid need on Veoteenus tellimuse juures, Osapooltele neile omistatud õiguste ulatuses, nähtavad.
9.4.
Osapoolel õigus vormistada Pretensioone hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul alates Veoteenuse lõppemisest ehk Saadetise vastuvõtmisest Sihtkohas. Juhul, kui Saadetist ei ole võimalik vastu võtta (näiteks, kui see on hävinenud või pole teadmata põhjusel tarnitud), siis loetakse Veoteenuse tellimus lõpetatuks vastavasisulise Pretensiooni (Saadetis tarnimata) esitamist.
9.5.
Reklamatsiooni esitamise aluseks on Pretensioon, mille menetlus on lõppenud. Reklamatsioon tuleb esitada hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates Pretensiooni menetlemise lõpetamisest.
9.6.
Registreeritud Pretensiooni ja/või lahendamata Reklamatasiooni korral viivitab logistrik.com infosüsteem antud Veoteenuse tellimuse tasu ülekandmisega Vedajale seni, kuni Pretensioon või Reklamatsioon on märgitud lahendatuks.
9.7.
Vedajal on õigus esitada Kliendile Nõue lähtuvalt Vedaja poolt registreeritud Pretensioonist (näiteks, kui Saadetis osutus tegelikust suuremaks, raskemaks või oli teisi erinevusi andmetes või viivitusi Lähte- või Sihtkohas).
9.8.
Registreeritud Pretensioonid ja Reklamatsioonid on aluseks Vedaja tõhususe ja veoteenuse kvaliteedi näitajate arvutamisel. Tõhususe näitajad kuvatakse Kasutajatele logistrik.com infosüsteemis.

10.

Konto registreerimine

10.1.
Veoteenuse mugavamaks tellimiseks on kõigil õigus vastavalt enda vajadustele registreerida logistrik.com infosüsteemi Konto, mille eelduseks on vastava Konto registreerimise tingimustega nõustumine.
10.2.
Registreerida saab järgmisi kontosid:
  • Erakliendi konto
  • Ärikliendi konto
  • Veoteenuse osutaja ehk Vedaja konto

11.

logistrik.com infosüsteemi hooldus- ja arendustööd

11.1.
Logistrik tagab logistrik.com infosüsteemi töös ilmnenud vigade kõrvaldamise minimaalse võimaliku aja jooksul.
11.2.
Logistrikul on õigus ühepoolselt teha logistrik.com infosüsteemis muudatusi, sealhulgas selliseid, mille tulemusena muudetakse logistrik.com infosüsteemis olemasolevat funktsionaalsust, disaini, struktuuri, internetiaadressi (URL), turvaelemente, jms. Samuti muuta või täiendada logistrik.com infosüsteemi funktsionaalsust või lõpetada mõne funktsionaalsuse toetamine või töö.
11.3.
Logistrikul on õigus teha infosüsteemi plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid.
11.4.
Logistrikul on õigus erakorraliste asjaolude ilmnemise korral teha enda valitud ajal erakorralisi hooldus- või arendustöid, et hoida ära suurema kahju teke.
11.5.
logistrik.com infosüsteemi funktsionaalsusest tulenevate vigade või muude Kasutajat häirinud tähelepanekute korral kohustub Kasutaja viivitamatult sellekohase informatsiooni edastama logistrik.com veebis oleva Abikeskuse vahendusel. Kui Kasutaja ei teata oma tähelepanekutest õigeaegselt, siis ei või Kasutaja hilisemalt pretensioonide esitamisel tugineda antud asjaoludele.
11.6.
Kasutaja võib logistrik.com infosüsteemi osas teha ja edastada soovitusi infosüsteemi arendamiseks. Vastava tagasiside saab Kasutaja edastada logistrik.com veebis kättesaadava Abikeskuse vahendusel. Soovituste ja ettepanekute vastuvõtmine ei kohusta Logistrikut arendustegevust ette võtma. Samal ajal, juhul, kui vastavasisuline arendus Logistriku poolt siiski realiseeritakse, ei ole Kasutajal alust arvata, et seda tehti ainult antud Kasutaja poolt tehtud ettepaneku alusel ja sealt tulenevalt ei saa kaasneda Kasutajale antud funktsionaalsuse osas intellektuaalse omandi õigusi.

12.

Muud sätted

12.1.
Logistrik võib käesolevaid Üldtingimusi igal ajal muuta. Muudatused jõustuvad peale nende avaldamist logistrik.com veebilehel. Kui Kasutaja ei nõustu uute Üldtingimustega, on tal õigus teenuse kasutamisest loobuda. Kui Kasutaja jätkab logistrik.com infosüsteemi kasutamist, siis loetakse, et ta on nõustunud kõigi Logistriku poolt kehtestatud ja kehtivate tingimustega. Üldtingimused ei ole raamleping. Üldtingimused kehtivad igakordse Veoteenuse tellimuse ja Veoteenuse osutamise tegemisel ning nendel tingimustel, mis on Üldtingimustes kirjeldatud Veoteenuse tellimuse ja Veoteenuse osutamise ajahetkel.
12.2.
Üldtingimused ei ole raamleping. Üldtingimused kehtivad igakordse Veoteenuse tellimuse ja Veoteenuse osutamisel ning nendel tingimustel, mis on Üldtingimustes kirjeldatud Veolepingu sõlmimise ajahetkel.

13.

Üldtingimuste versioonide haldus

13.1.
Kinnitatud 03.02.2021, versioon 1.0